Các dịch vụ khác

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VÀ BẢO TRÌ
Chúng tôi giúp khách hàng giảm tối đa tổng chi phí sở hữu (TCO) cho danh mục đầu tư ứng dụng cũng như tận dụng hiệu quả các ứng dụng do CETECH phát triển và triển khai thành công trong nhiều năm qua. Dịch vụ phát triển ứng dụng và bảo trì của chúng tôi được cung cấp tuân theo các quy trình chất lượng quốc tế như CMMi.